Books in Gaelic

Account

Leabhraichean ann an Gàidhlig - Books in Gaelic

Tha Leabharlannan Ghlaschu ag amas air ar cruinneachaidhean Gàidhlig a leasachadh gus taic a chur ri feumalachdan leughaidh is ionnsachaidh an dà chuid luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh a’ bhaile.

Glasgow Libraries aim to develop our Gaelic collections to support the reading and learning needs of both native Gaelic speakers and learners across the city.

Tha leabhraichean ann an Gàidhlig againn do chlann agus do dhaoine òga, a’ cur taic ri clann agus pàrantan nan cuid ionnsachaidh. Tha sinn a’ solarachadh raon de stuth leughaidh co-aimsireil agus traidiseanta do dh’inbhich agus do chlann. Gheibhear cothrom orra sin tron chatalog againn agus gheibh sibh air an togail ann an leabharlann de ur roghainn fhèin.

We provide books in Gaelic for children and young people, supporting children and parents in their learning. We provide a range of contemporary and traditional reading material for adults and children. These are accessible through our catalogue and can be delivered to you at your library of choice.

The Mitchell Library holds a wide range of historical and contemporary resources including the Scottish fiction collection, music and research collections such as the Scottish Poetry Collection, Church History, and Glasgow City Archives. Leisure and Lifestyle on the ground floor has a range of modern Gaelic reading materials for lending.

Tha Leabharlann Mitchell a’ cumail raon farsaing de stòrasan eachdraidheil agus co-aimsireil a’ gabhail a-steach cruinneachadh de fhicsean Albannach, ceòl agus cruinneachaidhean rannsachaidh leithid a’ Chruinneachaidh Bàrdachd Albannach, Eachdraidh na h-Eaglaise, agus Tasglannan Baile Ghlaschu. Tha raon farsaing de stuthan leughaidh Gàidhlig nua-aimsireil air iasad aig Cur-seachadan is Dòigh-beatha air an làr ìosal.

Text and image inside a Gaelic children's book

eLeabhraichean - eBooks

Overdrive logo

Luchdaichibh sìos eLeabhraichean ann an Gàidhlig an-asgaidh.

Download eBooks in Gaelic for free.

Bookbug ann an Gàidhlig - Bookbug in Gaelic

Book Bug logo

Tha tachartasan Bookbug an-asgaidh, càirdeil agus loma-làn spòrs fad seiseanan de 30 mionaid do phàrantan agus luchd-cùraim gus tlachd a ghabhail à òrain, sgeulachdan agus rannan còmhla ri an leanabain, pàistean òga agus clann ro-sgoile.

Bookbug events are free, friendly and fun-filled 30 minute sessions for parents and carers to enjoy with babies, toddlers and pre-schoolers involving song, stories and rhymes.

Tha am prògram Bookbug ri fhaotainn cuideachd ann an Gàidhlig, thoiribh sùil air an làrach-lìn airson fiosrachadh.

Our Bookbug programme is also available in Gaelic, please check the website for details.

Faighibh a-mach mu dheidhinn agus iasad de na leabhraichean a bhithear a’ cleachdadh aig tachartasan Bookbug.

Discover and borrow the books used at Bookbug events.


Glaschu Beò - Glasgow Life

Is e àrd-amas baile Ghlaschu gum bi coimhearsnachd Ghàidhlig bheòthail shoirbheachail sa bhaile a bhios fosgailte do na h-uile.

Glasgow’s ambition is to have a vibrant, thriving Gaelic community, open to all.


Cuiribh fios thugainn - Contact us

Tha sinn a’ cur fàilte air ais-fhiosrachadh bho luchd-cleachdaidh nan leabharlann againn.

Cuiribh fios thugainn a dh’innse dhuinn a bheil sibh riaraichte no a bheil sibh airson tuilleadh fhaighinn a-mach.

We welcome feedback from library users.

Contact us to let us know how we are doing or if you want to find out more.

Air a chur ris o chionn ghoirid - Recently added

1782012737
Book:Dùileach, Elemental:2021 Book
Author: Mac an Tuairneir, Marcas
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Evertype
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English
180 pages ; 22cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
173994531X
Book:Caiptean Cora, Lana Pheutan & Alice Nicbhatair:2021 Book
Author: Pheutan, Lana
Author: Nicbhatair, Alice
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Theatre Guleor
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations ; 20x24cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1739945328
Book:Cora, gaisgeach nan graineag, Lana Pheutan & Alice Nicbhatair:2021 Book
Author: Pheutan, Lana
Author: Nicbhatair, Alice
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Theatre Guleor
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations ; 20x24cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
178907097X
Book:Blar mor na fighe, Marie C. NicAmhlaigh, na dealbhan le Robin Bans:2021 Book
Author: NicAmhlaigh, Marie C.
Author: Bans, Robin
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 23x19cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070864
Book:An sgeulachd a bu mhotha, Sarah Coyle, Dan Taylor:2021 Book
Author: Coyle, Sarah
Author: Taylor, Dan
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 24x22cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070899
Book:Arlo, an leomhann nach caidleadh, Catherine Rayner:2021 Book
Author: Rayner, Catherine
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 28x25cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070929
Book:Artair sa chaisteal, le Morag Anna NicNeill, na dealbhannan le Britt Harcus:2021 Book
Author: NicNeill, Morag Anna
Author: Harcus, Britt
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
88 pages, illustrations ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070902
Book:Mo chiad leabhar bheathaichean coille, dealbhan le Zoe Ingram:2021 Book
Author: Ingram, Zoe
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 21x21cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1911254324
Book:Sgeulachdan a Chaiptein Bobo, air na sgeirean, le R. D. Dikstra & Kay Hutchison, dealbhan le Matt Rowe:2021 Book
Author: Dikstra, R. D.
Author: Hutchison, Kay
Author: Rowe, Matt
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Belle Kids
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 24x21cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1910022063
Book:Linne dhomhain, sgeulachdan goirid:2021 Book
Author: Paul, Alistair
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
160 pages ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1910022721
Book:A' fàgail an Eilein:2021 Book
Author: Law, Morag
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
176 pages ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1910022748
Book:Dorlach sil, sgeulachdan sean agus ur:2021 Book
Author: Caimbeul, Maoilios
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
160 pages ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1904737587
Book:Gaelic gold decoder, Gaelic - English learner's dictionary, compiled by Peter Terrell:2021 Book
Author: Terrell, Peter
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Lexus
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English
416 pages ; 15cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1913025667
Book:Tuathanas nan Creutairean, uirsgeul, Seoras Orwell, a Ghaidhlig le Aonghas Padraig Caimbeul:2021 Book
Author: Orwell, George, 1903-1950
Author: Caimbeul, Aonghas Padraig
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
120 pages ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1988747848
Book:Mor-thubaist aig na geamannan Gaidhealach, air a sgriobhadh le Riel Nason, na dealbhannan le Nathasha Pilotte, air eadar-theangachadh le Morag Anna NicNeill:2021 Book
Author: Nason, Riel
Author: Pilotte, Nathasha
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Bradan Press
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations (colour) ; 20x25cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1838233717
Book:Steall 07:2021 Book
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Clar
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic New Gaelic writing
132 pages ; 21cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1838448403
Book:Angaidh agus am baidhsagail aig Donna Banana, Lisa Storey, dealbhan le Tormod MacLeoid:2021 Book
Author: Storey, Lisa
Author: MacLeoid, Tormod
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Clo Phabaigh
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume, illustrations ; 20x15cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1913510182
Book:Dubh as, Sylvia Hehir, translator, Johan Nic a’ Ghobhainn:2021 Book
Author: Hehir, Sylvia
Author: Nic a’ Ghobhainn, Johan
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Garmoran
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
236 pages ; 20cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000344933
Book:Ben Dorain, a conversation with a mountain, Garry MacKenzie, with introductions by Kathleen Jamie, Meg Bateman, and the Gaelic of Duncan Ban MacIntyre:2021 Book
Author: MacKenzie, Garry
Author: MacIntyre, Duncan Ban
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Irish Pages Press
Resource type: Physical
Note: Text in English and Gaelic Based on the poem 'Praise of Ben Dorian' by Duncan Ban MacIntyre
112 pages ; 22cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000339063
Book:Drama na Gaidhlig, ceud bliadhna air an ard-urlar, A century of Gaelic drama, edited by Michalle Macleod:2021 Book
Author: Macleod, Michelle
Author: Association for Scottish Literary Studies
Author: Scottish Drama Collection
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Drama
Publisher: Association for Scottish Literary Studies
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English
335 pages ; 23 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
0008389438
Book:Easy learning Gaelic, age 5-7:2020:Original Book
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: Original
Publisher: Collins
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English
32 pages, illustrations (black and white, and colour) ; 30cm (Limp)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating