Books in Gaelic

Account

Leabhraichean ann an Gàidhlig - Books in Gaelic

Tha Leabharlannan Ghlaschu ag amas air ar cruinneachaidhean Gàidhlig a leasachadh gus taic a chur ri feumalachdan leughaidh is ionnsachaidh an dà chuid luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh a’ bhaile.

Glasgow Libraries aim to develop our Gaelic collections to support the reading and learning needs of both native Gaelic speakers and learners across the city.

Tha leabhraichean ann an Gàidhlig againn do chlann agus do dhaoine òga, a’ cur taic ri clann agus pàrantan nan cuid ionnsachaidh. Tha sinn a’ solarachadh raon de stuth leughaidh co-aimsireil agus traidiseanta do dh’inbhich agus do chlann. Gheibhear cothrom orra sin tron chatalog againn agus gheibh sibh air an togail ann an leabharlann de ur roghainn fhèin.

We provide books in Gaelic for children and young people, supporting children and parents in their learning. We provide a range of contemporary and traditional reading material for adults and children. These are accessible through our catalogue and can be delivered to you at your library of choice.

The Mitchell Library holds a wide range of historical and contemporary resources including the Scottish fiction collection, music and research collections such as the Scottish Poetry Collection, Church History, and Glasgow City Archives. Leisure and Lifestyle on the ground floor has a range of modern Gaelic reading materials for lending.

Tha Leabharlann Mitchell a’ cumail raon farsaing de stòrasan eachdraidheil agus co-aimsireil a’ gabhail a-steach cruinneachadh de fhicsean Albannach, ceòl agus cruinneachaidhean rannsachaidh leithid a’ Chruinneachaidh Bàrdachd Albannach, Eachdraidh na h-Eaglaise, agus Tasglannan Baile Ghlaschu. Tha raon farsaing de stuthan leughaidh Gàidhlig nua-aimsireil air iasad aig Cur-seachadan is Dòigh-beatha air an làr ìosal.

Text and image inside a Gaelic children's book

eLeabhraichean - eBooks

Overdrive logo

Luchdaichibh sìos eLeabhraichean ann an Gàidhlig an-asgaidh.

Download eBooks in Gaelic for free.

Bookbug ann an Gàidhlig - Bookbug in Gaelic

Book Bug logo

Tha tachartasan Bookbug an-asgaidh, càirdeil agus loma-làn spòrs fad seiseanan de 30 mionaid do phàrantan agus luchd-cùraim gus tlachd a ghabhail à òrain, sgeulachdan agus rannan còmhla ri an leanabain, pàistean òga agus clann ro-sgoile.

Bookbug events are free, friendly and fun-filled 30 minute sessions for parents and carers to enjoy with babies, toddlers and pre-schoolers involving song, stories and rhymes.

Tha am prògram Bookbug ri fhaotainn cuideachd ann an Gàidhlig, thoiribh sùil air an làrach-lìn airson fiosrachadh.

Our Bookbug programme is also available in Gaelic, please check the website for details.

Faighibh a-mach mu dheidhinn agus iasad de na leabhraichean a bhithear a’ cleachdadh aig tachartasan Bookbug.

Discover and borrow the books used at Bookbug events.


Glaschu Beò - Glasgow Life

Is e àrd-amas baile Ghlaschu gum bi coimhearsnachd Ghàidhlig bheòthail shoirbheachail sa bhaile a bhios fosgailte do na h-uile.

Glasgow’s ambition is to have a vibrant, thriving Gaelic community, open to all.


Cuiribh fios thugainn - Contact us

Tha sinn a’ cur fàilte air ais-fhiosrachadh bho luchd-cleachdaidh nan leabharlann againn.

Cuiribh fios thugainn a dh’innse dhuinn a bheil sibh riaraichte no a bheil sibh airson tuilleadh fhaighinn a-mach.

We welcome feedback from library users.

Contact us to let us know how we are doing or if you want to find out more.

Air a chur ris o chionn ghoirid - Recently added

1789070600
Book:Air an oir, Iain D. Urchardan:2020 Book
Author: Urchardan, Iain D.
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
120 pages ; 36 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334497
Book:Am Prionnsa agus a' Bhana-bhuidseach agus am Mèirleach agus na Mathain:[2020] Book
Author: Chisholm, Alastair
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334496
Book:An Ridire Beag Mosach!:[2020] Book
Author: Rowland, Lucy
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070465
Book:Nadar de, Some kind of:2020 Book
Author: MacAoidh, Padraig
Author: Mackay, Peter, 1979-
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic Padraig MacAoidh = Peter Mackay
148 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334525
Book:Gu h-ard agus gu h-iosal:[2020] Book
Author: Hegarty, Patricia
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
0861523377
Book:Spagan air an traigh, Monster goes to the beach, Illustrated by Quentin Blake:2019:New Book
Author: Blance, Ellen
Author: Cook, Ann
Author: Blake, Quentin
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Translation of Monster goes to the beach Text in Gaelic
32p, ill (Full colour illus throughout) ; 21x13.5cm (Limp)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000327543
Book:The highest apple, An ubhal as airde, an anthology of Scottish Gaelic literature, edited by Wilson McLeod and Michael Newton:c2019 Book
Author: McLeod, Wilson
Author: Newton, Michael
Year: c2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Bibliography, Mixed format
Publisher: Francis Boutle Publishers
Resource type: Physical
Note: Text in English and Scottish Gaelic
813 pages ; 23 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476770
Book:An lasair, an anthology of eighteenth-century Gaelic verse, edited by Ronald Black:2019 Book
Author: Black, Ronald
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Text in English and Scottish Gaelic Originally published: 2001
534 pages ; 24 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476797
Book:Gair nan clarsach, The harps' cry, edited by Colm O Baoill, translations by Meg Bateman:2019 Book
Author: O Baoill, Colm
Author: Bateman, Meg
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Bibliography, Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Cover title: , Gair nan clarsach, The harps' cry : anthology of 17th century Gaelic poetry Text in English and Scottish Gaelic
256 pages ; 22 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1787843327
Book:Biadh, biadh, is toil leinne biadh, Food, food, fabulous food:2019:New Book
Author: Clynes, Kate
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Mantra Lingua
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English Translation of Food, food, fabulous food
24p, ill (Full colour illus throughout) ; 23.5x28cm (Paperback)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070252
Book:Seo Spot!, Illustrated by Eric Hill:2019:New Book
Author: Hill, Eric
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
12p, ill (Full colour illus throughout) (Board)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070287
Book:Aon Fhamh Dall le spaid a' deanamh toll, Illustrated by Nick Sharratt:2019:New Book
Author: Donaldson, Julia
Author: Sharratt, Nick
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
32p, ill (Full colour illus throughout) (Board)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070295
Book:Coineanan Coire Suas is Sios , Illustrated by David Melling:2019:New Book
Author: Melling, David
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
24p, ill (Full colour illus throughout) (Paperback)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000327990
Book:Gair nan clarsach, The harps' cry, edited by Colm O Baoill, translations by Meg Bateman:2019 Book
Author: O Baoill, Colm
Author: Bateman, Meg
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Bibliography, Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Cover title: , Gair nan clarsach, The harps' cry : anthology of 17th century Gaelic poetry Text in English and Scottish Gaelic, introduction and notes in English
245 pages ; 22 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070279
Book:Tha beibidh ag radh Giog ort!:2019:New Book
Author: Sirett, Dawn
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
12p, ill (Full colour photos throughout) (Board)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1988747279
Book:Bhon Phlateau dhan a' Chladach:2019 Book
Author: MacLeoid, Calum L.
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Clo a' Bhradain
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic
62 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
190658771X
Book:Tintin, Ciste Chastafiore:2019 Book
Author: Herge
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Dalen Alba
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
62 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000332118
Book:Splais aig Eric, Eric makes a splash:2019 Book
Author: MacKenzie, Emily
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
32p, ill ; 21.5x21.7cm (Paperback)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1785302817
Book:Aon-adharcach seunta Peppa, Peppa's magical unicorn, translated by Mairi Kidd:2019:New Book
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Black & White Pub
Resource type: Physical
Note: Gaelic translation of Peppa's magical unicorn Text in Gaelic
32p, ill (Full colour illus throughout) ; 25.8x26.5cm (Paperback)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1906587973
Book:Asterix aig na Geamannan Oilimpigeach, [illustrated by Albert Uderzo]:2019 Book
Author: Goscinny, Rene
Author: Uderzo, Albert
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Dalen Alba
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
48 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070457
Book:Uibhist a Deas:2019 Book
Author: MacDhomhnaill, Domhnall Iain, 1919-1986
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic
96 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating