Books in Gaelic

Account

Leabhraichean ann an Gàidhlig - Books in Gaelic

Tha Leabharlannan Ghlaschu ag amas air ar cruinneachaidhean Gàidhlig a leasachadh gus taic a chur ri feumalachdan leughaidh is ionnsachaidh an dà chuid luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh a’ bhaile.

Glasgow Libraries aim to develop our Gaelic collections to support the reading and learning needs of both native Gaelic speakers and learners across the city.

Tha leabhraichean ann an Gàidhlig againn do chlann agus do dhaoine òga, a’ cur taic ri clann agus pàrantan nan cuid ionnsachaidh. Tha sinn a’ solarachadh raon de stuth leughaidh co-aimsireil agus traidiseanta do dh’inbhich agus do chlann. Gheibhear cothrom orra sin tron chatalog againn agus gheibh sibh air an togail ann an leabharlann de ur roghainn fhèin.

We provide books in Gaelic for children and young people, supporting children and parents in their learning. We provide a range of contemporary and traditional reading material for adults and children. These are accessible through our catalogue and can be delivered to you at your library of choice.

The Mitchell Library holds a wide range of historical and contemporary resources including the Scottish fiction collection, music and research collections such as the Scottish Poetry Collection, Church History, and Glasgow City Archives. Leisure and Lifestyle on the ground floor has a range of modern Gaelic reading materials for lending.

Tha Leabharlann Mitchell a’ cumail raon farsaing de stòrasan eachdraidheil agus co-aimsireil a’ gabhail a-steach cruinneachadh de fhicsean Albannach, ceòl agus cruinneachaidhean rannsachaidh leithid a’ Chruinneachaidh Bàrdachd Albannach, Eachdraidh na h-Eaglaise, agus Tasglannan Baile Ghlaschu. Tha raon farsaing de stuthan leughaidh Gàidhlig nua-aimsireil air iasad aig Cur-seachadan is Dòigh-beatha air an làr ìosal.

Text and image inside a Gaelic children's book

eLeabhraichean - eBooks

Overdrive logo

Luchdaichibh sìos eLeabhraichean ann an Gàidhlig an-asgaidh.

Download eBooks in Gaelic for free.

Bookbug ann an Gàidhlig - Bookbug in Gaelic

Book Bug logo

Tha tachartasan Bookbug an-asgaidh, càirdeil agus loma-làn spòrs fad seiseanan de 30 mionaid do phàrantan agus luchd-cùraim gus tlachd a ghabhail à òrain, sgeulachdan agus rannan còmhla ri an leanabain, pàistean òga agus clann ro-sgoile.

Bookbug events are free, friendly and fun-filled 30 minute sessions for parents and carers to enjoy with babies, toddlers and pre-schoolers involving song, stories and rhymes.

Tha am prògram Bookbug ri fhaotainn cuideachd ann an Gàidhlig, thoiribh sùil air an làrach-lìn airson fiosrachadh.

Our Bookbug programme is also available in Gaelic, please check the website for details.

Faighibh a-mach mu dheidhinn agus iasad de na leabhraichean a bhithear a’ cleachdadh aig tachartasan Bookbug.

Discover and borrow the books used at Bookbug events.


Glaschu Beò - Glasgow Life

Is e àrd-amas baile Ghlaschu gum bi coimhearsnachd Ghàidhlig bheòthail shoirbheachail sa bhaile a bhios fosgailte do na h-uile.

Glasgow’s ambition is to have a vibrant, thriving Gaelic community, open to all.


Cuiribh fios thugainn - Contact us

Tha sinn a’ cur fàilte air ais-fhiosrachadh bho luchd-cleachdaidh nan leabharlann againn.

Cuiribh fios thugainn a dh’innse dhuinn a bheil sibh riaraichte no a bheil sibh airson tuilleadh fhaighinn a-mach.

We welcome feedback from library users.

Contact us to let us know how we are doing or if you want to find out more.

Air a chur ris o chionn ghoirid - Recently added

J000339063
Book:Drama na Gaidhlig, ceud bliadhna air an ard-urlar, A century of Gaelic drama, edited by Michalle Macleod:2021 Book
Author: Macleod, Michelle
Author: Association for Scottish Literary Studies
Author: Scottish Drama Collection
Year: 2021
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Drama
Publisher: Association for Scottish Literary Studies
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic and English
335 pages ; 23 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1913025659
Book:100 favourite Gaelic poems, 100 dab as fhearr leinn, edited by Peter MacKay, Jo MacDonald:2020 Book
Author: MacKay, Peter
Author: Mackay, Peter, 1979-
Author: MacDonald, Jo
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Poetry
Publisher: Luath Press Limited
Resource type: Physical
Note: Poems in Gaelic with parallel English translations
256 pages ; 24 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070465
Book:Nadar de, Some kind of:2020 Book
Author: MacAoidh, Padraig
Author: Mackay, Peter, 1979-
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic Padraig MacAoidh = Peter Mackay
148 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1789070600
Book:Air an oir, Iain D. Urchardan:2020 Book
Author: Urchardan, Iain D.
Year: 2020
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
120 pages ; 36 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334525
Book:Gu h-ard agus gu h-iosal:[2020] Book
Author: Hegarty, Patricia
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334496
Book:An Ridire Beag Mosach!:[2020] Book
Author: Rowland, Lucy
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
J000334497
Book:Am Prionnsa agus a' Bhana-bhuidseach agus am Mèirleach agus na Mathain:[2020] Book
Author: Chisholm, Alastair
Year: [2020]
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
1. - volume
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
0861523377
Book:Spagan air an traigh, Monster goes to the beach, Illustrated by Quentin Blake:2019:New Book
Author: Blance, Ellen
Author: Cook, Ann
Author: Blake, Quentin
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Edition: New
Publisher: Acair
Resource type: Physical
Note: Translation of Monster goes to the beach Text in Gaelic
32p, ill (Full colour illus throughout) ; 21x13.5cm (Limp)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
190658771X
Book:Tintin, Ciste Chastafiore:2019 Book
Author: Herge
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Dalen Alba
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
62 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1988747279
Book:Bhon Phlateau dhan a' Chladach:2019 Book
Author: MacLeoid, Calum L.
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Clo a' Bhradain
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic
62 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1906587973
Book:Asterix aig na Geamannan Oilimpigeach, [illustrated by Albert Uderzo]:2019 Book
Author: Goscinny, Rene
Author: Uderzo, Albert
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Dalen Alba
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
48 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1913025306
Book:Dà shamhradh ann an raineach, Graham Cooper:2019 Book
Author: Cooper, Graham
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath Press
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
192 pages ; 20 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1913025314
Book:Cuibhle an fhortain, Morag Law:2019 Book
Author: Law, Morag
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath Press
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
192 pages ; 20 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476770
Book:An lasair, an anthology of eighteenth-century Gaelic verse, edited by Ronald Black:2019 Book
Author: Black, Ronald
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Text in English and Scottish Gaelic Originally published: 2001
534 pages ; 24 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476797
Book:Gair nan clarsach, The harps' cry, edited by Colm O Baoill, translations by Meg Bateman:2019 Book
Author: O Baoill, Colm
Author: Bateman, Meg
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Bibliography, Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Cover title: , Gair nan clarsach, The harps' cry : anthology of 17th century Gaelic poetry Text in English and Scottish Gaelic
256 pages ; 22 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476800
Book:Caran an t-saoghail, The wiles of the world, anthology of 19th century Scottish Gaelic verse, edited by Donald E. Meek:2019 Book
Author: Meek, Donald E.
Author: Meek, Domhnall Eachann
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Poetry
Publisher: Birlinn Origin
Resource type: Physical
Note: Text in English and Scottish Gaelic Domhnall Eachann Meek = Donald E. Meek Originally published: 2003
xliii, 498 pages ; 24 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912476649
Book:Songs of Gaelic Scotland:2019 Book
Author: Gillies, Anne Lorne
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Birlinn
Resource type: Physical
Note: Gaelic songs with parallel English and Gaelic texts, introduction and commentary in English
558 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1916145809
Book:Seol mo bheatha, turas eadar croit is eilean is oilthigh:2019 Book
Author: Meek, Domhnall Eachann
Author: Meek, Domhnall Eachann
Author: Meek, Donald E.
Author: Meek, Donald E.
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: CLAR
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic
283 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1916145817
Book:Dain nan Duil:2019 Book
Author: Moffatt, Deborah
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: CLAR
Resource type: Physical
Note: Text in Scottish Gaelic
125 pages
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1912147475
Book:Samhradh ’78, Martainn Mac an t-Saoir:2019 Book
Author: Mac an t-Saoir, Martainn
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Publisher: Luath Press
Resource type: Physical
Note: Text in Gaelic
192 pages ; 20 cm
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1916490689
Book:The highest apple, An ubhal as airde, an anthology of Scottish Gaelic literature, edited by Wilson McLeod and Michael Newton:2019 Book
Author: McLeod, Wilson
Author: Newton, Michael
Year: 2019
Language: ?language.gae?
Media class: Book
Content type: Bibliography
Publisher: Francis Boutle Publishers
Resource type: Physical
Note: Text in English and Scottish Gaelic
813 pages ; 23 cm (pbk)
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating